طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی، الزام یکپارچگی در سطوح داخلی و خارجی سازمان به منظور زنده ماندن در بازارهای رقابتی است. این سیستم‌ها از یک‌سو با کمک به افزایش سرعت و دقت ثبت اطلاعات سازمان‌ها و فراهم‌آوری امکان گزارش‌گیری سریع از اطلاعات ثبت‌شده برای مدیران از سویی دیگر، توانسته‌اند محبوبیت زیادی را در سازمان‌ها کسب کنند. ثبت، نگهداری و بازیابی اطلاعات یکپارچه و قابل‌اعتماد در سراسر سازمان عامل دیگری است که بر نفوذ این‌گونه سیستم‌ها در سازمان‌ها اثرگذار بوده است (شگری، 2017). با این‌حال بحث در مورد هزینه‌های سنگین خریداری و پیاده‌سازی این‌گونه سیستم‌ها میان واحدهای مالی و فناوری اطلاعات سازمان‌ها همواره چالشی بر سر راه توسعه استفاده از نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی در سازمان‌ها بوده است (بابائی، 1394)؛ بنابراین در چنین شرایطی ارائه شواهدی دال بر کارآمدی یا ناکارآمدی این‌گونه سیستم‌ها در قالب یک مدل تحلیلی با رویکرد آینده‌نگر و با استفاده از شاخص‌های کمی جهت رفع تضادهای مذکور ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

چکیده [English]

یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی، الزام یکپارچگی در سطوح داخلی و خارجی سازمان به منظور زنده ماندن در بازارهای رقابتی است. این سیستم‌ها از یک‌سو با کمک به افزایش سرعت و دقت ثبت اطلاعات سازمان‌ها و فراهم‌آوری امکان گزارش‌گیری سریع از اطلاعات ثبت‌شده برای مدیران از سویی دیگر، توانسته‌اند محبوبیت زیادی را در سازمان‌ها کسب کنند. ثبت، نگهداری و بازیابی اطلاعات یکپارچه و قابل‌اعتماد در سراسر سازمان عامل دیگری است که بر نفوذ این‌گونه سیستم‌ها در سازمان‌ها اثرگذار بوده است (شگری، 2017). با این‌حال بحث در مورد هزینه‌های سنگین خریداری و پیاده‌سازی این‌گونه سیستم‌ها میان واحدهای مالی و فناوری اطلاعات سازمان‌ها همواره چالشی بر سر راه توسعه استفاده از نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی در سازمان‌ها بوده است (بابائی، 1394)؛ بنابراین در چنین شرایطی ارائه شواهدی دال بر کارآمدی یا ناکارآمدی این‌گونه سیستم‌ها در قالب یک مدل تحلیلی با رویکرد آینده‌نگر و با استفاده از شاخص‌های کمی جهت رفع تضادهای مذکور ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • شاخص‌های عملکرد سازمانی؛ نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمان
  • تحلیل داده
  • شاخص‌های کمی
  • شبکه عصبی
  • تحلیل آینده‌نگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1399