ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با رشد فن­آوری اطلاعات و توانایی آن در گرد هم آوردن مصرف­کنندگان با نیرویی جدید، رویکرد ویروسی در بازاریابی دیگر نه یک انتخاب برای شرکت­ها که بیشتر یک الزام محسوب می­شود؛ اما باگذشت سال­ها از به‌کارگیری بازاریابی ویروسی، درک دنیای بازاریابی از آن در ابتدای راه قرار دارد.هرچند پژوهش­های پیرامون بازاریابی ویروسی به‌طور نسبی باکیفیت‌اند، اما بیشتر آن‌ها عمدتاً پرتوی بر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی می­اندازند و هیچ‌یک با ارائه چارچوبی جامع به بازاریابان کمک نمی­کنند تا بتوانند کارزار بازاریابی ویروسی خود را از ابتدا تا به انتها طراحی کرده و آن را پیاده­سازی کنند. هدف از پژوهش فعلی ارائه چارچوبی جهت طراحی کارزار بازاریابی ویروسی از طریق شبکه­های اجتماعی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده در ایران است تابه‌منظور درک و طراحی بهتر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی و همچنین روشی که این اجزا باید به‌منظور کسب نتایج مورد انتظار با یکدیگر ترکیب شوند، به کار گرفته شود. بدین منظور ابتدا با بررسی پژوهش­های موجود در این حوزه با استفاده از روش فراترکیب، 148 کد استخراج شدند که در 23 مضمون و 13 دسته­بندی طبقه‌بندی‌شده و در قالب چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه­های اجتماعی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کنندهارائه شدند، سپس به­منظور اصلاح و بازبینی چارچوب استخراج‌شده از فراترکیب متناسب با محیط کسب­وکار کشور ایران، با خبرگان صنعتی دارای تجربه در طراحی و اجرای کارزار بازاریابی ویروسی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده در ایران، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام‌شده و نتایج مصاحبه با روش تحلیل محتوا بررسی‌شده است و با استفاده از این نتایج، چارچوب نهایی پژوهش جهت طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه­های اجتماعی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده در ایران ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework to Design Viral Marketing Campaigns on Social Networks for B2C Services in Iran

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Aghajantabar Moghri 1
 • Amir Manian 2
 • Mir Ahmad Amirshahi 3
 • Mehdi Shami Zanjani 4

1 Ph.D. Student, Information Technology Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Prof., Information Technology Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Prof., Management Department, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

4 Associate Prof., Information Technology Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the rise of information technology and its ability to bring individual consumers, together in new force, a viral approach to marketing seems less like an imperative than an option. Though the term Viral Marketing has been around for several years, the marketing world’s understanding of viral marketing is still in its infancy. Though the research surrounding viral marketing has been of relatively high quality, most of them focus on different components of viral marketing campaigns and none of them helps marketers to develop their viral marketing campaign from beginning to end and implement it. The aim of this study is providing an integrated framework with a holistic approach to design a viral marketing campaign on social networks for B2C services in Iran, to be used in order to understand and design better the components of a viral marketing campaign and how they must come together in order to obtain the expected results. For this purpose, first, by reviewing the literature using meta-synthesis, 148 codes were extracted which were classified into 23 themes and 13 categories, and presented in a framework to design viral marketing campaigns on social networks for B2C services. Afterward, in order to revise the framework extracted by meta-synthesis according to the business environment in Iran, a semi-structured interview was used to collect data from industry professionals having experience on designing and implementing viral marketing campaigns for B2C services, and the results were analyzed by content analysis. Based on the obtained results, the final research framework to design viral marketing campaigns on social networks for B2C services in Iran was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Framework
 • Iran
 • Metasynthesis
 • Semi-Structured Interview
 • Social Networks
 • Viral Marketing
 • Viral Marketing Campaign
حاجی حیدری، نسترن، خانلری، امیر، و ریحانی، حمیدرضا. 1396. شناسایی و تعیین اهمیت عوامل مؤثر
بر بازاریابی ویروسی درحوزه نرم‌افزارهای کاربردی موبایل. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، 9(2)، 237-252.
حبیب پور، کرم، و صفری، رضا. 1388. راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی. تهران: نشر
لویه، متفکران.
ستوده، ناصر. 1393. بازاریابی ویروسی: بررسی تأثیر ویژگی‌های محتوایی ویدئوهای ویروسی بر میزان پخش آن‌ها در فضای وب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم اقتصادی.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه. 1383. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
Blomström, R., Lind, E., and Persson, F. 2012. Triggering Factors for Word-of-
Mouth: A case ctudy of Tipp-Ex's viral marketing campaign. Master dissertation, Jönköping University, Jönköping.
Botha, E., and Reyneke, M. 2013. To share or not to share: the role of content and emotion in viral marketing. Journal of Public Affairs,13(2): 160-171.
Botha, E., Chohan, R., Karam, M., Ogbonna, E., Payne, K., & Matthews, O. 2018. The Viral Marketing Process: Identifying the Key Drivers of Viral Success in Emerging Markets. In The 2018 Annual Conference of the Emerging Markets Conference Board (p. 46). Wits Business School.
Chenail, R. J., and Weiss, A. D. 2007. Utilizing qualitative meta synthesis to conduct systematic reviews of primary healthcare research. 21st Annual Primary Care Research Methods and Statistics. San Antonio.
Cruz, D., and Fill, C. 2008. Evaluating viral marketing: isolating the key criteria. Marketing Intelligence and Planning, 26(7): 743-758.
Dobele, A., Toleman, D., and Beverland, M. 2005. Controlled infection! Spreading the brand message through viral marketing. Business Horizons, 48(2): 143-149.
Gardner, J. T., Sohn, K., Seo, J. Y., and Weaver, J. L. 2013. A sensitivity analysis of an epidemiological model of viral marketing: when viral marketing efforts fall flat. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7(4): 25-41.
Gladwell, M. 2002. The tipping point: How little things can make a big difference. New York: Little Brown.
Golan, G. J., and Zaidner, L. 2008. Creative strategies in viral advertising: An application of Taylor’s six-segment message strategy wheel. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(4): 959-972.
Gómez, A. D. 2014. The Key Elements of Viral Advertising, From Motivation to Emotion in the Most Shared Videos. Media Education Research Journal, 22: 199-206.
Grifoni, P., D’Andrea, A., and Ferri, F. 2012. An integrated framework for on-line viral marketing campaign planning. International business research, 6(1): 22-43.
Guadagno, R. E., Rempala, D. M., Murphy, S., and Okdie, B. M. 2013. What makes a video go viral? An analysis of emotional contagion and Internet memes. Computers in Human Behavior, 29(6): 2312-2319.
Hinz, O., Skiera, B., Barrot, C., and Becker, J. U. 2011. Seeding strategies for viral marketing: An empirical comparison. Journal of Marketing, 75(6): 55-71.
Huang, H., Shen, H., Meng, Z., Chang, H., & He, H. 2019. Community-based influence maximization for viral marketing. Applied Intelligence, 49(6), 2137-2150.
Kahl, C., and Albers, A. 2013. How to Unleash the Virus-Social Networks as a Host for Viral Music Marketing? In 2013 IEEE 15th Conference on Business Informatics (pp. 47-54). IEEE.
Jankowski, J., Zioło, M., Karczmarczyk, A., & Wątróbski, J. 2017. Towards sustainability in viral marketing with user engaging supporting campaigns. Sustainability, 10(1), 15.
Kalyanam, K., McIntyre, S., and Masonis, J. T. 2007. Adaptive experimentation in interactive marketing: The case of viral marketing at Plaxo. Journal of Interactive Marketing, 21(3): 72-85.
Kaplan, A. M., and Haenlein, M. 2011. Two hearts in three-quarter time: How to waltz the social media/viral marketing dance. Business Horizons, 54(3): 253-263.
Kirby, J. 2006. Viral marketing. In Connected marketing: the viral, buzz and word of mouth revolution (pp. 123-142). Elsevier.
Kirby, J., & Marsden, P. (Eds.). 2006. Connected marketing: the viral, buzz and word of mouth revolution. Elsevier.
Kiss, C., and Bichler, M. 2008. Identification of Influencers – Measuring Influence in Customer Networks. Decision Support Systems, 46(1): 233-253.
Knight, C.M. 1999. Viral marketing – defy traditional methods for hyper growth. Broadwatch Magazine, 13(11): 3-50.
Kulp, S. C. 2007. Advertising amongst ourselves: A qualitative study of viewer attitudes towards viral marketing. Doctoral dissertation, The University of North Carolina, Chapel Hill.
Lindgreen, A., and Vanhamme, J. 2005. Viral marketing: The use of surprise. In Advances in electronic marketing (pp. 122-138). IGI Global.
Liu, M., and Qu, T. 2011. Cases Discussion for Viral Marketing. In Control, Automation and Systems Engineering (CASE), 2011 International Conference on (pp. 1-3). IEEE.
Mavridou, M. 2016. Marketing content going viral: What are the factors that may boost virality? Master thesis, Uppsala University, Uppsala.
Moran, G., & Muzellec, L. 2017. eWOM credibility on social networking sites: A framework. Journal of Marketing Communications, 23(2), 149-161.
Nelson-Field, K., Riebe, E., and Newstead, K. 2013. The emotions that drive viral video. Australasian Marketing Journal 21(4): 205-211.
Phelps, J. E., Lewis, R., Mobilio, L., Perry, D., and Raman, N. 2004. Viral Marketing or Electronic Word-of-Mouth Advertising: Examining Consumer Responses and Motivations to Pass Along Email. Journal of Advertising Research, 44(4): 333-348.
Pousttchi, K., and Wiedemann, D. G. 2007. Success factors in mobile viral marketing: A multi-case study approach. In Management of Mobile Business, 2007. ICMB 2007. International Conference on the (pp. 34-34). IEEE.
Ricci, F. 2013. Word of mouth marketing in the digital age: a case study analysis of viral marketing campaigns. Doctoral dissertation, Getulio Vargas, São Paulo.
Rollins, B., Anitsal, I., and Anitsal, M. M. 2014. Viral marketing: Techniques and implementation. Entrepreneurial Executive, 19: 1-20.
Sandelowski, M., and Barroso, J. 2007. Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Shukla, A., and Shukla, A. 2014. A conceptual study on diffusion process of viral idea. Progress in Science and Engineering Research Journal.
Sisovsky, K. 2015. How does marketing become viral?: An investigation of the dynamics in digital campaigns. Master dissertation, Umeå University, Umeå.
Tanase, G. C. 2016. The 6C Model of Social Media and Developing a Viral Marketing Campaign. Romanian Distribution Committee Magazine, 7(3): 20-25.
Thomas Jr, G. M. 2004. Building the buzz in the hive mind. Journal of Consumer Behavior: An International Research Review, 4(1), 64-72.
Tiancheng, Z. 2010. Notice of Retraction The viral E-marketing strategy of the SMEs. 2010 3rd International Conference on Computer Science and Information Technology, Chengdu, pp. 714-718.
Wang, L., Zhang, L. J., Li, N., Liu, D., Guo, Y. F., Zheng, J. H., ... and Ke, N. 2013. Viral Marketing and Its Application in Enterprise Drive Operation. In Services (SERVICES), 2013 IEEE Ninth World Congress on (pp. 420-427). IEEE.
Welker, C. B. 2002. The paradigm of viral communication. Information Services and Use, 22(1): 3-8.
Wiedemann, D. G. 2007. Exploring the Concept of Mobile Viral Marketing through Case Study Research. In MMS Conference (pp. 49-60).
Wilson, R. F. 2000. The six simple principles of viral marketing. Web marketing today, 70(1): 232-245.
Wolter, J., Barth, V., Barthel, E. M., Gröbel, J., Linden, E., Wolf, Y., and Walther, E. 2016) Inside the host's mind: psychological principles of viral marketing. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 10(1-2): 54-89.
Zhang, J. 2011. Research on propagation mechanism of viral marketing. In Business Management and Electronic Information (BMEI), 2011 International Conference on (Vol. 1, pp. 325-327). IEEE.
Zimmer, L. 2006. Qualitative Meta-Synthesis: A Question of Dialoguing with Texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3): 311-318.
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8
بهار و تابستان 1398
شهریور 1398
صفحه 183-209
 • تاریخ دریافت: 03 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 09 آبان 1398