سنجش تأثیر معماری اطلاعات کتابخانه‎های دیجیتال بر یادگیری الکترونیکی (نمونه پژوهشی: سامانه منبع‎‎یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش‎ شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران .

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر معماری اطلاعات سامانه منبع‎یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،بر عملکرد یادگیری کاربران با توجه به مؤلفه‎های کتابخانه دیجیتال است. پژوهش حاضر، به روش نیمه تجربی و شیوه‎های پیش‌آزمون و پس‌آزمون به اجرا درآمده است. سبک‎های یادگیری جامعه آماری پژوهش، با استفاده از پرسش‎نامه بررسی شد. با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی، از 25 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای اجرای این پژوهش دعوت به عمل آمد. عملکرد یادگیری و رفتار اطلاع‎یابی کاربران، به‎کمک نرم‎افزار پردازش اطلاعات Morae Recorder (TechSmith, Version 2.2) سنجیده شد. همچنین برای بررسی تأثیر معماری اطلاعات بر یادگیری الکترونیکی، سه بُعد از جنبه‎های معماری اطلاعات، سازمان‎دهی سیستم، ناوبری سیستم و سیستم جست‎وجو در کتابخانه دیجیتال، در نرم‎افزار کدگذاری شد. پس از طبقه‎بندی سبک‎های یادگیری استفاده شده به‎کمک شاخص سبک‎های فیلدر و سیلورمن، مشخص شد که یادگیرندگان با سبک‎های یادگیری مجزا، در پاسخ‎گویی به سؤال‎های برگه یادگیری، دانشی معادل با دانش اولیه خود دارند و در سبک‎های مختلف یادگیری، یادگیرندگان کلی در مقایسه با یادگیرندگان سبک ترتیبی، عملکرد بهتری نشان می‎دهند. همچنین عملکرد یادگیری کاربران تا حد زیادی به استفاده از نظام‎های سازمان‎دهی و جست‎وجوی معماری اطلاعات آن محیط دیجیتال وابسته است. در بین جامعه آزمون شده‎ای که از معماری اطلاعات سامانه منبع‎‎یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاستفاده کرده‎اند، تفاوت معنا‎داری در استفاده بین دو مرحله پیش‎آزمون و پس‎آزمون وجود دارد و فرضیه پژوهش، مبنی بر وجود رابطه معنادار میان معماری اطلاعات سامانه منبع‎یاب وزارت بهداشت و یادگیری الکترونیکی کاربرانش را تأیید می‎کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Impact of Digital Library Information Architecture on E-learning (Case Study: System of Resource Finder the Ministry of Health and Medical Education)

نویسنده [English]

  • Vida Seifouri

PhD., Department of Information Science and Knowledge, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this research is measuring the effect of information architecture of The Resource-finder system used in the Ministry of Health and Medical Education on users' learning performance according to the components of the digital library. The present study has been performed by quasi-experimental method and pre-test and post-test methods. The learning styles of the statistical population of the research were assessed using a questionnaire. Using random sampling method, 25 students of Kermanshah University of Medical Sciences were invited to conduct this research. Users' learning performance and information retrieval behavior was measured using Morae Recorder (TechSmith, Version 2.2) information processing software. Also, to study the effect of information architecture on e-learning, three aspects of information architecture, system organization, system navigation and digital library search system were coded in the software. After classifying Learning styles that were used with the help of Fielder and Silverman Styles Index, , it was found that learners with separate learning styles, in answering the questions of the learning sheet, have equivalent knowledge to their basic knowledge and in different learning styles, show better performance general learners compared to sequential style learners. Also, the learning performance of users is largely dependent on the use of systems to organize and search the information architecture of that digital environment. There is a significant difference in use between the pre-test and post-test stages among the tested community that has used the information architecture of System of Resource. The research hypothesis confirms the existence of a significant relationship between the information architecture of the system of the Ministry of Health Resource Finder and e-learning of its users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information architecture
  • Digital libraries
  • E-learning
  • System of resource finder
  • The ministry of health and medical education
آرمز، ویلیام وای (1380). کتابخانههای دیجیتال. (زهیر حیاتی و ‎هاجر ستوده، مترجمان). تهران: نشرکتابدار.
بیگدلی، زاهد؛ حسن‎زاده، محمد؛ صفائی، زهرا (1391). استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23(3)، 54-67.
زندیان، فاطمه؛ مجیدی، اکبر (۱۳۸۶). نقش کتابخانه‎های دیجیتالی در یادگیری الکترونیکی. دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
عباسی کسانی، حامد؛ شمس مورکانی، غلامرضا (1397). رشد فناوری، تغییر یادگیری. فصلنامه رشد فناوری، 5 14(54)، 369-385.
فراشباشی آستانه، محبوبه؛ سعادت علیجانی، علیرضا؛ ایمانی، الهه (1396). معمارى اطلاعات و پیاده‌سازى آن در سیستم‌هاى یکپارچه کتابخانه‌اى (مطالعه موردى: سیستم مرکز اطلاع‌رسانى دانشگاه فردوسى مشهد (سیماد). فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 33(1)، 311 -330.
مجیدی، اکبر (1390) نقش کتابخانه‎های دیجیتالی در پشتیبانی از آموزش الکترونیکی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 27(2)، 369 -384.
 گلشنی روستا، مهرابعلی؛ منتظر، غلامعلی (1393). طراحی چارچوب معماری اطلاعاتی برای به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 5(17 و 18)، 23- 42.  
منصوریان، یزدان (1381). کتابخانه‎های دیجیتال: مروری بر فرصت‎ها و چالش‎ها. مجموعه مقالات همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(16-18 بهمن 1380) تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
مهدی‎پور، اعظم؛ ‎هاشم‌زاده، محمد جواد (1391). معماری اطلاعات در مجله‎های الکترونیکی علمی ـ پژوهشی تمام متن حوزه علوم انسانی، فصلنامه کتابداری و اطلاعرسانی، 16(2)، 35- 60.
یمین فیروز، موسی؛ محمدی فیروزجانی، عیسی (1387). کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران ((INMDL بایدها و نبایدها (1). فصلنامه پیام کتابخانه، 54 (1)، 115- 127.
Brindley, C. (2005). Barriers to women achieving their entrepreneurial potential: women and risk, journal of women entrepreneurship, 11(2), 144- 161.
Dillon, A., & Turnbull, D. (2010). Information architecture. In (3rd ed.) Encyclopedia of library and information sciences, 1(1), 2361–2368.
Dong, A.,  Agogino, A.M. (2001). Design Principles for the Information Architecture ofaSMET Education Digital Library. Proceedings of the 13-th International Conference on Design Theory and Methodology Design Engineering Technical Conferences September. Pittsburgh, Pennsylvania.
Felder, R. M., & Silverman, L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Journal of Engineering Education, 78(7), 674–681.
Ferreira, S. M. and Pithan, D.N. (2005). Usability of digital libraries: A study based on the areas of information science and human-computer-interaction. OCLC Systems & Services, 21, (4), 311-323.
Frias-Martinez, E., Chen, S. Y., & Liu, X. (2008). Investigation of behavior and perception of digital libraries users: a cognitive style perspective. International Journal of Information Management, 28(5), 355–365.
Greenstein, D. (2000). Digital library Federation draft strategy and business plan. Digital library Federation, Available [online] at: www.diglib.org/about/ strategic.htm#archs
Hiremath, S.S. (2017). Role of Digital Libraries in E-learning IP. Indian Journal of Library Science and Information Technology, 2(2), 141-142.
Lynch, A. & Garcia-Molina) 1995).Interoperability, scaling and digital libraries research agenda: a report on the May 18-19. IITA Digital libraries Workshop. Available at: http://www-diglib.standford.edu/diglib/pub/reports/iita-dlw/ main.html.
Massanari, A. L. (2007). In Context: Information Architects, Politics, and Interdisciplinary: Ph.D. Dissertation, University of Washington, Graduate school.
Newman. (1997).Learning and Digital Library. Library Trends., 45, 687-708.
Rezaei Sharifabadi, S) .2006).How digital libraries can support e‐learning. The Electronic Library, 24(3), 389 – 401.
Roves, H. (2001). Digital Libraries in Education.D-Lib Magazine.
Sumner, T. & Marlino, M. (2004). Digital Libraries and Educational practice: A case for new models. Inproceeding of the 2004joint  ACM/IEEE Conference on digital libraries (JCDL):170-178.
Sun, H.C., Chen, C.M. (2016). Assessing effects of information architecture of digital museums on supporting e-learning. Available [online] at: https://ah.nccu.edu.tw/item?item_id= 128940&locale=en-US
Surla, S. M. (2007). An information architecture approach to building a much better digital libraries. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 33(6), 41–43.
Vrana, Radovan. (2017). The perspective of use of digital libraries in era of e-learning. 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO).
Zywno, M. S., & Waalen, J. K. (2002). The effect of individual learning styles on student outcomes in technology-enabled education. Global Journal of Engineering Education, 6(1), 35–44.
 
  • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1399