تحلیل تأثیر کیفیت اطلاعات بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین‎المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aimj.2021.133863

چکیده

کیفیت گزارشگری مالی، عامل مؤثری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می‌تواند بر ابعاد مختلف شرکت تأثیر داشته باشد. اگرچه این موضوع در ادبیات مالی و حسابداری، پژوهشهای زیادی بههمراه داشته است، اما در خصوص تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و مدیریت ریسک بر کیفیت گزارشگری با روش تحلیل ساختار، پژوهشهای معدودی انجام ‌شده است. در این پژوهش، برای سنجش کیفیت، گزارشگری مالی در قالب شش روش در شرکت‌های ایرانی بررسی شده است. به این منظور، 138 شرکت، از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه انتخاب شده و اطلاعات مالی آنها طی سال‌های 1390 تا 1397 بررسی شده است. شواهد تجزیه‌ و تحلیل بر روش معادلات ساختاری نشان می‌دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معنادار و مثبتی دارد، اما مدیریت ریسک نمی‌تواند نقشی در تعدیل این رابطه نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Structural Equations to Investigate the Impact of Information Quality Indicators on Financial Risk Quality Risk with Emphasis on the Risk Management Intermediary Role: Evidence from the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Maryam Aghamohammadi, 1
  • Roya Darabi 2
  • Ali Najafi-Moghadam 3

1 Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Associate Prof., Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Prof., Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Financial reporting quality is an effective factor in reducing information asymmetry that can affect different dimensions of a company. Although much research has been done in the financial and accounting literature, few studies have been conducted on the impact of accounting information quality and risk management on the quality of reporting using the structured analysis approach. In this research, six companies have been investigated in order to evaluate the quality of financial reporting in Iranian companies. For this purpose, 138 companies were selected from the companies listed in the Tehran Stock Exchange as their sample and their financial information during the years 2012-2019 has been studied. Structural equation analysis evidence suggests that the quality of accounting information has a positive and significant effect on financial reporting quality, but risk management cannot play a role in moderating this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial reporting quality
  • Accounting information quality
  • Risk management
  • Structural equations
ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی‌نسب، علی؛ ممشلی، رضا (1396). تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی. دانش حسابداری، 8(۳)، 141- 165.
امیرآزاد، میرحافظ؛ برادران حسن زاده، رسول؛ محمدی، احمد؛ تقی زاده، هوشنگ (1397). الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان. پژوهش های حسابداری مالی، 10(4)، 21- 42.
بادآور نهندی، یونس؛ قادری، صلاح‌الدین؛ بهشتی نهندی، رضا (1392). تأثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(68)، 65-82.
تقی‌زاده‌، وحید؛ زینالی، ‌مهدی (1394). نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکننده‌ تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل چرخه‌ عمر. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(۲)، 161- 182.
ثمره‌سندی، جواد؛ عبادی، فرح‌دخت؛ جباری، حسین (۱۳۹۴). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور ـ مالزی، مؤسسه سرآمد کارین.
خدامی پور، احمد؛ بزرایی، یونس (1392). بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیئت‎مدیره و کیفیت افشا. دانش حسابداری، 4(14)، 66-51.
دلپسند، ملیحه؛ طالبی، عبدالحسین (۱۳۹۷). تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس بر عملکرد شرکت. سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسبوکار. کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌.
رضایی، فرزین؛ صادق نژاد هزاوه، سمانه (1397). بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تضاد بین تصمیمات سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(37)، 21-40.
سجادی، سید حسین؛ فرازمند، حسن؛ قربانی، صادق (1391). تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی. پیشرفت‌های حسابداری، 4(1)، 81- 109.
کاشانی‌پور، محمد؛ جندقی، غلامرضا؛ رحمانی، محمد (1397). بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با افشا اطلاعات پایداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(۱)، 11-31.
کردستانی، غلامرضا؛ رحیمی، مصطفی (1390). بررسی عوامل تعیین‌کننده‌ انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرهای اقتصادی آن در بازار سرمایه. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 2(۶)، 67- 91.
مرادی، طاهره؛ شهریاری، علیرضا (۱۳۹۳). بررسی تأثیر کیفیت افشای اطلاعات بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بینالمللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، کشور لهستان.
مشایخ، شهناز؛ نصیری، سپیده‌سادات (1395). بررسی تأثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(۱۹)، 97- 111.
مشایخی، بیتا؛ محمدپور، فرشاد (1393). کیفیت گزارشگری مالی سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، 2(۴)، 1-14.
نوروزی، محمد؛ آذین‌فر، کاوه؛ عباسی، ابراهیم؛ داداشی، ایمان (1399). طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه‌ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه‌ نمایندگی.مجله پژوهش‌های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان، 12(۱)، 1-18.
هومن، حیدرعلی (1387). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی.سازمان سمت، تهران.
وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ هرمزی، شیرکو؛ طالب‌پوراصل، رزگار (1392). رابطه سطح افشای مدیریت ریسک با حجم معاملات و قیمت. ماهنامه بورس، ۴(۱۰۳)، 66 – 73.
Akeju, J. B., & Babatunde, A. A. (2017). Corporate governance and financial reporting quality in Nigeria. International Journal of Information Research and Review4(2), 3749-3753.
Al-Shaer, H. (2020). Sustainability reporting quality and post‐audit financial reporting quality: Empirical evidence from the UK. Business Strategy and the Environment29(6), 2355-2373.
Balakrishnan, K., & Cohen, D. A. (2011). Product market competition and financial accounting misreporting. In University of Pennsylvania Working paper.
Burns, N., & Kedia, S. (2006). The impact of performance-based compensation on misreporting. Journal of financial economics79(1), 35-67.
Darrough, M. N., & Stoughton, N. M. (1990). Financial disclosure policy in an entry game. Journal of accounting and economics12(1-3), 219-243.
Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The accounting review, 77(s-1), 35-59.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. 2005. The market pricing of accruals quality. Journal of accounting and economics, 39(2), 295-327.
Gertner, R., Gibbons, R., & Scharfstein, D. (1988). Simultaneous signalling to the capital and product markets. The RAND Journal of Economics, 19(2), 173-190.
Gordon, L. A., Loeb, M. P., & Tseng, C. Y. (2009). Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective. Journal of accounting and public policy, 28(4), 301-327.
Guo, Y., Jung, B., & Yang, Y. S. S. (2015). Product market competition and earnings quality: a non− linear relationship. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2564777.
Hamilton, J. L. (1978). Marketplace organization and marketability: NASDAQ, the stock exchange, and the national market system. The Journal of Finance33(2), 487-503.
Hart, O. D. (1983). The market mechanism as an incentive scheme. The Bell Journal of Economics, 14(2), 366-382.
Herath, S.K., & Albarqi, N. (2017). Financial reporting quality: A literature review. International Journal of Business Management and Commerce, 2(2), 1-14.
Hong, H., & Kacperczyk, M. (2010). Competition and bias. The Quarterly Journal of Economics125(4), 1683-1725.
Johnston, D. (2006). Managing stock option expense: The manipulation of option-pricing model assumptions. Contemporary Accounting Research, 23(2), 395-425.
Kasznik, R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. Journal of accounting research, 37(1), 57-81.
Koo, D. S., Ramalingegowda, S., & Yu, Y. (2017). The effect of financial reporting quality on corporate dividend policy. Review of Accounting Studies, 22(2), 753-790.
Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of accounting and economics, 39(1), 163-197.
Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of accounting research45(2), 385-420.
Markarian, G., & Santalo, J. (2014). Product market competition, information and earnings management. Journal of Business Finance & Accounting41(5-6), 572-599.
O'Hara, M. (2003). Presidential address: Liquidity and price discovery. The journal of Finance58(4), 1335-1354.
Raith, M. (2003). Competition, risk, and managerial incentives. American Economic Review93(4), 1425-1436.
Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Journal of Accounting and Economics51(1-2), 1-20.
Roychowdhury, S., Shroff, N., & Verdi, R. S. (2019). The effects of financial reporting and disclosure on corporate investment: A review. Journal of Accounting and Economics, 68(2-3), 101246.
Verrecchia, R. E. (1999). Disclosure and the cost of capital: A discussion. Journal of accounting and economics26(1-3), 271-283.
Wagenhofer, A. (1990). Voluntary disclosure with a strategic opponent. Journal of accounting and economics12(4), 341-363.
Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting horizons, 17(3), 207-221.
Yuan, J., & Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. Journal of Business Review, 11(1), 159-166.
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1400