ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مهندس فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نورطوبی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مجری طرح جویشگر بومی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه سرویس جویشگرها (موتورهای جستجو) یکی از پرکاربردترین و پایه‌ای‌ترین سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها است. در سالیان اخیر بسیاری از کشورهای پیشرو همچون چین و کره جنوبی با توجه به وجود ویژگی‌های خاص فرهنگی و زبانی که داشته‌اند موفق شده‌اند با راه‌اندازی جویشگرهای بومی به تأثیرات اقتصادی زیادی هم در سطح کلان و هم‌سطح خرد دست یابند. ازاین‌رو سیاست‌گذاران کشور ایران نیز با درک چنین ضرورتی، در جهت اقدام به اجرای یک طرح ملی جهت حمایت از توسعه جویشگرهای بومی در کشور برآمدند. ازآنجاکه یکی از اهداف اصلی این طرح جنبه‌های اقتصادی آن بوده است، هدف این مقاله بررسی و تبیین چگونگی و میزان معناداری تأثیرات اقتصادی این طرح است. برای این منظور ابتدا از طریق مصاحبه با متولیان و بازیگران اصلی این طرح، عوامل تأثیرگذار بر اقتصادی شدن جویشگرها بر اساس چهار متغیر مختلف شامل:1) متغیر کسب‌وکارهای نوپا، 2) متغیر طرح، 3) متغیر وزارت (بخش فاوا) و 4) متغیر حاکمیت مورد شناسایی قرار گرفت و سپس شاخص‌های ارزیابی هر سطح از طریق مطالعه مقالات بین‌المللی و اسناد راهبردی طرح جویشگر استخراج گردیده است. سپس با انتخاب جامعه آماری کسب‌وکارهای نوپای فعال در طرح جویشگر و انتخاب هدفمند نمونه‌های آماری از طریق روش گلوله برفی اقدام به جمع‌آوری داده­های میدانی گردید.یافته­ها و نتایج این پژوهش بر اساس تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری PLS3نشان‌دهنده آن بوده است که تأثیرات معنادار اقتصادی این طرح ملی صرفاً ناشی از حمایت این طرح از کسب‌وکارهای نوپا بوده است و ازاین‌رو پیشنهاد شد به‌عنوان یک تجربه موفق بتوان در سایر طرح‌های ملی نیز با حمایت و جلب مشارکت شرکت‌های نوپا زمینه موفقیت هرچه بیشتر طرح‌های ملی را فراهم نمود. لازم به ذکر است دخالت نهادهای حاکمیتی در موفقیت اقتصادی طرح جویشگر بومی دارای تأثیرات منفی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Explaining the Economic Impacts of Implementing Local Search Engine’s National Plan in Iran with Considering the Role of Government Intervention and Mediating Factor of Startup Performance

نویسندگان [English]

 • Ayoub Mohammadian 1
 • Maryam Khodadad Barmi 2
 • Mohammad Jalali 3
 • Alireza Yari 4

1 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 MSc., Nooretouba higher education institute, Tehran, Iran

3 MSc., Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Faculty of Information technology, ICT research institute, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, search engine services are one of the most widely used and basic ICT services in all countries. In recent years, many leading countries such as China and South Korea have managed to achieve macroeconomic and micro level economic impacts, with the establishment of Local search engine, given their specific cultural and linguistic characteristics. Therefore, the policy makers of Iran having understood such a necessity went on to implement a national plan to support development of Local search engines in the country. Since one of the main goals of this project was to improve economic aspects, the purpose of this research is to examine and explain how the economic impacts of the local search engines have been gained. for this purpose, Initially, through interviews with the main actors of this plan, the factors influencing the economics of the search engine were identified that includes: 1) business startups , 2) search engine program, 3) ministry (ICT) and 4) governance . Then the evaluation indicators of each factors were extracted through the study of  formal documents of the search engine project. Furthermore collecting field data was done by selecting a sample of active startups in the search engine program. The findings and results of this research based on data analysis using the PLS3 software showed that the significant economic effects of this national plan were merely due to the support of this national program from the start-ups. Therefore, it has been suggested to support  startups for successful implementation of national projects . It should be considered that the intervening of governance institutions in the economic success of the search engine program had a negative impact.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Impact
 • Information and Communication Technology
 • Local Search Engine
 • Startups
انواری رستمی، علی‌اصغر، داود خسرو انجم و محسن ملائی. 1390. مدیریت فرایندهای کسب‌وکار با تأکید برمهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار. دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهای سازمانی.
آزدنیا، محمد، شمس السادات زاهدی، عبدالرضا مجدالدین و محمدرضا پور عابدی. 1396. الگوی اثرگذاری طرح جویشگر بومی بر توسعه پایدار بر اساس شاخص‌های پایداری. فصلنامه رشد فناوری 13(52).
بت‌شکن، محمد هاشم و جلال سیف‌الدینی. 1389. کسب‌وکارها و منابع تأمین مالی متناسب با آن‌ها. مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی. 10 (9 و 10):116-87.
پیام دیدرس. طرح جویشگر بومی. 1395. جایگاه خدمات بومی در رایاسپهر. شماره سوم، سال اول، نشریه داخلی.
داوری، علی، آرش رضازاده. 1392. مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS(چاپ اول). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رحمانی، تقی. 1393. نقش دولت و دستگاه‌های حمایتی بر فرآیند پیاده‌سازی کسب‌وکار و اشتغال جوانان (موردمطالعه: صندوق مهر امام رضا (ع) دستگاه حمایتی دولت در بخش اشتغال). کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب کار.
شکوهی فر 1، فاطمه. 1395. جستجوگرها در آینده نزدیک، چه خدماتی ارائه می‌کنند؟
شکوهی فر 2، فاطمه. 1395. جستجوگر بومی، موتور محرک اقتصاد و اشتغال کشور.
شهوازیان، محمد شهاب. 1395. چرا جستجوگر ایرانی، چرا پارسی جو؟
صیاد زاده، علی، احمد جعفری صمیمی و سعید کریمی پتانلار. 1386. بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: برآورد منحنی آرمی. نشریه پیک نور، 5 (4): 112-95.
کمیجانی، اکبر و محمود محمود زاده. 1387. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران (رهیافت حسابداری رشد). پژوهشنامه اقتصادی. 8 (2): 75- 107.
نصری نصرآبادی، شهره، الهام فلاح و سمانه شیرانی لپری. 1394. بررسی تأثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت‌های تجارت الکترونیک استان اصفهان). فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، 3 (3): 75-53.
Barney J. 1991. Firm Resource and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management. 17(1): 99-120.
Fapohunda, Tinuke. M. 2012. THE GLOBAL ECONOMIC RECESSION: Impact and Strategies for Human Resources Management in Nigeria. International Journal of Economics and Management Sciences. . 1 (6):07-12.
Frampton, Jez. 2016. Anatomy of Growth. Interbrand bst global brands 2016. https://sf-asset-manager.s3.amazonaws.com/95993/1052/7602.pdf
Gustav, Jonsson, and Ståhl, Linn. 2015. Users’ Perception and Evaluation of a Search Engine Result Page. Prepare for thesis. University of BORAS. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:929087/FULLTEXT01.pdf
Hansen, Jacob. 2009. The Economics of Search Engines – Search, Ad Auctions & Game Theory. Master Thesis, Copenhagen Business School, Applied Economics and Finance. http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/1558/jacob_hansen.pdf
Hodrab, R., M. Maitah, and S. Luboš. 2016. The Effect of Information and Communication Technology on Economic Growth: Arab World Case. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2): 765-775.
Indjikian, rouben; Donald s. Siegel. 2005. The Impact of Investment in IT on Economic Performance: Implications for Developing Countries. World Development, 33(5): 681–700.
Investopedia. 2018. World's Top 10 Internet Companies.
Jafari Samimi, A, R. Babanejad Ledary, and M. H. Jafari Samimi. 2015. ICT & Economic Growth: A Comparison between Developed & Developing Countries. International Journal of Life Science and Engineering.1 (1): 26-32.
Jansen, B. J, M. Zhang, and C. D. Schultz. 2009. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 60(8):1572–1595.
Karagöl, Burak, and Erkan Erdil. 2012. Macroeconomic Effects of Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries. SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES RESEARCH CENTER TEKPOL Working Paper Series STPS-WP-12/05.
Khan Nazir, A., I. Zafar and M. Abbas. 2018. The Impact of Agile Methodology (DSDM) on Software Project Management. Circulation in Computer Science International Conference on Engineering, Computing & Information Technology (ICECIT 2017):1-6.
Oladimeji TT, GB Folayan. 2018. ICT and Its Impact on National Development in Nigeria: An Overview. Journal of Engineering and Technology. 7(1): 5-10.
Oxford economics.2018. Google data centers: Economic Impact and Community Benefit.
Parker G.G., M.W. Van Alstyne, and S.P. Choudary. 2016. Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economyand How to Make Them Work for You. WW Norton & Company.Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J. M. (2015). SmartPLS 3. Boenningstedt: SmartPLS GmbH, http://www. Smartpls.Com
Souter, David. 2004. ICTs AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES. Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan022641.pdf
Stanton, Thomas, Mahomed Karodia Anis. 2014. HUMAN RESOURCES PRACTICES AT GOOGLE IN TERMS OF SOME MANAGEMENT PERSPECTIVES: EXPLORING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT. Arabian Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter). 2(3): 15-27.
Taylor, Greg. 2013. Search Quality and Revenue Cannibalization by Competing Search Engines. Journal of Economics & Management Strategy. 22(3): 445–467.
Tenenhaus, M., V. E. Vinzi, Y. M Chatelin, and C. Lauro. 2005. PLS path modeling. Computational statistics & data analysis. 48 (1):159-205.
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8
بهار و تابستان 1398
شهریور 1398
صفحه 61-80
 • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 27 مرداد 1398