طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه‌محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پتانسیل قابل توجه برای بهبود فرایندهای دانشی و یادگیری در سازمان‌های پروژه‌محور از یک سو، و محدودیت‌های خاص این ساختارها از سوی دیگر، آن‌ها را به یکی از الگوهای ساختاری چالش برانگیز در حوزه حکمرانی دانش تبدیل نموده است. اما این چالش‌ها کمتر در رویه‌های موجود حکمرانی دانش مورد توجه قرار گرفته و پژوهش‌های مرتبط نیز تاکنون این موضوع را به صورتی همه‌جانبه مورد مطالعه قرار نداده‌اند. پژوهش حاضر کوشیده است با پیروی از رویکرد آمیخته و با بهره‌گیری از روش‌های فراترکیب و دلفی در قالب طرحی اکتشافی، تصویری روشن و جامع از مفهوم حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه‌محور ارائه نماید. چارچوب مفهومی پیشنهادی این پژوهش مشتمل بر 194 عنصر می‌باشد که در قالب 6 مقوله یا بعد، 19 نوع یا دسته، و 169 جزء یا کد، ساماندهی شده‌اند. ابعاد شناسایی شده عبارتند از هدف، فرایند، ساختار، سازوکار، بافتار و رویکرد که هر یک بخشی از چیستی، چرایی و چگونگی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه‌محور را تبیین می‌نمایند. چارچوب مذکور مبنایی برای درک جوانب مختلف حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه‌محور ایجاد نموده و با لحاظ نمودن چالش‌های پیش روی ساختارهای پروژه‌ای در حوزه فرایندهای دانشی، بستری برای طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای مؤثر حکمرانی دانش در این گونه سازمان‌ها فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Framework for Knowledge Governance in Project-Based Organizations

نویسندگان [English]

 • Foad Boghrati 1
 • Mehdi ShamiZanjani 2
 • amir manian 2
1 Information Technology Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Information Technology Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Project-based organizations are one the most challenging structures in the realm of knowledge governance due to their specific constraints and also a great potential for improvement in knowledge and learning processes. But these challenges have been rarely addressed in the related research and practice. This research attempts to present a clear and comprehensive understanding of the concept of knowledge governance in project-based organizations by following the mixed research approach using Meta-Synthesis and Delphi methods in an exploratory manner. The proposed framework of the research consists of 194 conceptual elements arranged in 6 dimensions, 19 categories, and 169 components. The identified categories are the “Purpose”, “Process”, “Structure”, “Mechanism”, “Context”, and “Approach”, each part of which defines “why”, “what” and “how” knowledge governance in project-based organizations. The proposed conceptual framework provides a solid basis for understanding the different aspects of knowledge governance in project-based organizations, and by addressing the challenges facing the project structures in the area of knowledge processes, it provides a platform for designing and implementing effective solutions for knowledge governance in such organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge governance
 • project-based organization
 • Knowledge Processes
 • Knowledge Management
 • organizational learning

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1398
 • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 23 اسفند 1397
 • تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1398