نویسنده = علیرضا اسفندیاری مقدم
مرور تطبیقی آمار کتابخانه‌ها در ایران و جهان بر پایه استاندارد 7/39 Z

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 42-57

حمیده بیرامی طارونی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات


ارزیابی کارآیی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها DEA )) و وزن‌های مشترک( CSW)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 106-137

محمدکریم بیات؛ علی رضا اسفندیای مقدم؛ مقصود امیری


بررسی شاخص های ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاهی مورد نیاز مدل تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)؛ ارائه الگوی پیشنهادی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 116-143

محمد کریم بیات؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مقصود امیری