1. مدل‌یابی روابط آموزش مجازی و سرمایه فکری با میانجیگری مدیریت دانش در آموزش عالی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-177

ذکریا احمدیان؛ معصومه عزیزی؛ جواد امجدی حور


2. ارائه الگوی هوش کسب‌وکار آموزشی دانشگاه‌ با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-30

غلامرضا ملک زاده؛ آلاء اکرامی فرد؛ محمود رنجبر


3. حق مالکیت بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 144-168

صفر بیگ زاده؛ بهروز رسولی