دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398 (پاییز و زمستان 1398) 
1. شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران

صفحه 1-26

سید محمدتقی تقوی فرد؛ محمد جواد جلیلی؛ میرعلی سید نقوی؛ ایمان رئیسی وانانی