کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک با نقش تعدیلگری زیرساخت فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-98

فاطمه مالکی طبس؛ نورمحمد یعقوبی؛ مهری رجائی


شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-26

سید محمدتقی تقوی فرد؛ محمد جواد جلیلی؛ میرعلی سید نقوی؛ ایمان رئیسی وانانی


ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاه‌برداری در سرویس‌های پرداخت مالی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 166-182

امیرحسین صدیقی؛ آرمان ساجدی نژاد


تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب شناختی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 1-14

منیره قاسمی؛ سیدجواد قاضی میرسعید


تحلیل مقایسه‌ای دو چارچوب مفهومی در اخلاق آموزش الکترونیک

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 104-121

علیرضا ثقه الاسلامی