دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395 (زمستان 1395 و بهار 1396) 
3. بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه

صفحه 59-79

سید حسین حسینی نورزاد؛ محمود گلابچی؛ سورنا سلیمانی طبع